Horácký fotbalový klub Třebíč

Valná hromada: volební řád

VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

HORÁCKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU TŘEBÍČ, z. s.

§ 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento Volební řád upravuje přípravu a zásady voleb Výkonného výboru na Valné hromadě Horáckého fotbalového klubu Třebíč, z. s. (dále jen “HFK”) konaného dne 9. září 2021.

 § 2 KONÁNÍ VOLEB

Volby se konají v případě, že bylo na této Valné hromadě schváleno odvolání současného Výkonného výboru. Celkový počet členů Výkonného výboru volených na této Valné hromadě je 5. 

§ 3 KANDIDÁTI 

1. Návrh kandidátky nového Výkonného výboru připraví stávající Výkonný výbor na základě písemných návrhů členů HFK Výkonnému výboru nejpozději 5 dní před datem konání Valné hromady, na které se bude příslušná volba provádět. 

2. Členové HFK Třebíč mohou navrhnout celou kandidátku 5 členného výkonného výboru, kterou zašlou nejpozději 5 dní před datem konání Valné hromady Výkonnému výboru HFK. Následně o této kandidátce jako celku budou hlasovat oprávnění členové na Valné hromadě. V případě, že některý z navrhovaných členů není členem HFK, bude mu umožněno stát se, v případě zvolení, členem HFK.

3. V případě, že některý z navrhovaných kandidátů na nový Výkonný výbor, nebude splňovat představy členské základy, je možné podat z řad členů návrh na nového kandidáta, o kterém se bude následně hlasovat. 

4. Návrh kandidátů pro volby do nového Výkonného výboru předkládá Valné hromadě volební komise zvolená na stávající Valné hromadě HFK. Zástupce 5 členné kandidátky představí návrh budoucího směřování klubu.  

 5. Kandidát má právo vzdát se své kandidatury, a to do zahájení příslušného kola voleb.

 § 4 HLASOVÁNÍ 

Volební komise na Valné hromadě před zahájením každého kola hlasování seznámí zúčastněné
s počtem kandidátů a počtem volených členů do Výkonného výboru. Každý člen HFK hlasuje na Valné hromadě HFK při volbě jedním hlasem. V případě ověřené plné moci k zastupování od jiného člena HFK s hlasovacím právem, má zmocněný člen právo hlasovat na základě tohoto zmocnění dalším hlasem. Zmocnění může mít člen HFK i od více členů HFK s hlasovacím právem. Na základě každého takovéhoto zmocnění mu přísluší jeden další hlas.

 § 5 VLASTNÍ VOLBY 

1. Vlastní volba je prováděna veřejným hlasováním. V případě, že členové souhlasí s navrhovanou kandidátkou 5 členného výboru, či došlo k doplnění nového kandidáta a tímto je kandidátka kompletní, hlasuje se o ní jako celku. 

2. Aby byl budoucí Výkonný výbor zvolen, musí být na Valné hromadě přítomna nadpoloviční většina členů HFK s hlasovacím právem a mandát je získán při obdržení 3/5 a více hlasů od přítomných členů HFK s hlasovacím právem.  Volební komise seznámí s výsledky hlasování Valnou hromadu.

§ 6 VÝSLEDKY VOLEB 

S výsledkem voleb jsou přítomní členové HFK seznámeni volební komisí neprodleně po skončení voleb a tyto jsou nedílnou součástí usnesení z jednání Valné hromady. 

§ 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Změny nebo doplňky tohoto Volebního řádu podléhají schválení Valné hromady HFK. 

V Třebíči dne 15. 8. 2021